รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
---> คำนำ
---> สารบัญ
---> บทสรุปผู้บริหาร ๒๕๕๙
---> สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ๒๕๕๙
---> การดำเนินงานของสถานศึกษา ๒๕๕๙
---> การดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ๒๕๕๙
---> สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ๒๕๕๙
---> ภาคผนวก ๒๕๕๙

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
[๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>> (๑) >>> (๒) >>> (๓)
[๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1
[๘ ส.ค. ๒๕๖๐] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
[๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<>> ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
[๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงโครงหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์
[๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙] งานจ้างปรับปรุงโครงหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์    < ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์    < เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์
[๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙] ประชาพิจารณ์ "งานจ้างปรับปรุงโครงหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์" เอกสารประกอบ
     << รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ >>    << แบบโครงสร้าง >>    << แบบฐานราก >>    << ราคากลาง >>
[๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๙] เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (ปรับ)
[๘ ธ.ค. ๒๕๕๙] เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
[๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกการออกแบบควบคุมด้วย PLC
[๔ พ.ย. ๒๕๕๙] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกการออกแบบควบคุมด้วย PLC
[๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙] ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดฝึกการออกแบบควบคุมด้วย PLC
[๒๑ ก.ย. ๒๕๕๙] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ
[๙ ก.ย. ๒๕๕๙] สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ >>> รายละเอียด
[๔ พ.ค. ๒๕๕๙] การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
[๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙] ประกาศ เชิญชวนผูประกอบการเสนอราคาเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
[๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙] เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
[๘ ธ.ค. ๒๕๕๘] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)
[๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘] เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปรับใหม่ครั้งที่ ๒)
[๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘] เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปรับใหม่)
[๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
[๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘] ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ฯ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ปรับแก้)
[๖ พ.ย. ๒๕๕๘] เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
[๔ พ.ย. ๒๕๕๘] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก
[๔ พ.ย. ๒๕๕๘] ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ฯ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
[๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘] ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก ; เอกสารการสอบราคา
[๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘] รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ฉบับที่ ๑ : ฉบับที่ ๒
[๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘] อัตราค่าระดมทรัพยากรและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
[๘ ก.ย. ๒๕๕๘] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
[๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘] สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ๖ สาขาวิชา แผนที่ ๑ ;  แผนที่ ๒ ;  แผนที่ ๓ ;  แผนที่ ๔ ;  แผนที่ ๕ ;  แผนที่ ๖ ;  แผนที่ ๗
[๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรฯ จำนวน ๕๐๐ ไลเซนต์
[๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรฯ จำนวน ๔๕๐ ไลเซนต์
[๓ ส.ค. ๒๕๕๘] สอบราคาซื้อวัสดุพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรฯ จำนวน ๔๕๐ ไลเซนต์
[๓ ส.ค. ๒๕๕๘] สอบราคาซื้อวัสดุพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรฯ จำนวน ๕๐๐ ไลเซนต์
[๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
[๗ ก.ค. ๒๕๕๘] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[๒ ก.ค. ๒๕๕๘] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป


Facebook : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ลิ้งค์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

เอกสารการจัดทำ กอศ.16