ท่านเข้ามาเป็นคนที่
 ไฟฟ้า > 187471

เริ่มนับตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2543
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๑๒๐๑ ถึง ๒
    ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของแผนก
 
  • แข่งขันทักษะ อศจ.สุโขทัย ๒๕๕๘ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ อศจ. จังหวัดสุโขทัย มีผลการแข่งขันดังนี้ ๑. สาขาการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่าร้อยสาย ปวช. ผู้ชนะ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ๒. สาขางานเครื่องปรับอากาศ ปวช. ผู้ชนะ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ๓. การควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ปวส. ผู้ชนะ วิทยาลัยการอาชึพศรีสำโรง ๔. ออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบระบบไฟฟ้าด้วยคอม ปวส. ผู้ชนะ ผู้ชนะ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ อาคารแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
  • ไฟฟ้าเทคนิคโขทัย ทัศนศึกษา56 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำนักศึกษาระดับ ปวส.๒ จำนวน ๓๔ คน ทัศนศึกษาสถานประกอบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงไฟฟ้าบางประกง วันที่ ๒๒ มกราคม ถึง 23 มกราคม ๒๕๕๗ ประมวลภาพถ่าย
  • ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ร่มกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมโครง การชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
  • ปวช.๑ ทัศนศึกษา ๒๕๕๖ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนำนักศึกษาระดับ ปวช. ๑ จำนวน ๖ กลุ่ม ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนได้เรียน โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประมวลภาพถ่าย
  • เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาค แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้รับหมายจากอาชีวศึกษาภาคเหนือ ให้ดำเนินการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดการแข่งขัน
  • ติดตั้ง และควบคุมระบบแสงงานลอยกระทง ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัยให้รับผิดชอบติดตั้งและควบคุมระบบแสง สำหรับการแสดงประกอบแสงเสียง ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ ปลอดแอลกอฮอร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ. วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
  • ขอแสดงความยินดี กับครู คศ. ๓ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ขอแสดงความยินดียิ่ง ต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ปฎิบัติราชการ ของครูสุธี สุกิจธรรมภาณ ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ จากครูชำนาญการ ไปเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ. ๓) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ภาระกิจหลักของวิทยาลัย
มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในอนาคต เราตระหนักดีในหน้าที่ จึงมุ่งเน้นในด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งในอนาคตจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ภาระกิจหลักของแผนก
ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแผนกวิชา โดยอาศัยการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก และจะได้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นโครงการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
 สุภาษิตที่ฝากเอาไว้
คนไม่เคยรวย อยู่อย่างรวย จะไม่รู้จักรวย
คนไม่เคยจน อยู่อย่างจน จะไม่รู้จักจน
 คำพระที่ฝากเอาไว้
อาศัยเวทนา จึงมีตัณหา อาศัยตัณหา จึงมีการแสวงหา
อาศัยการแสวงหา จึงมีการได้ อาศัยการได้ จึงมีการกะกำหนด
อาศัยการกะกำหนด จึงมีความชอบชิดติดพัน อาศัยความชอบชิดติดพัน จึงมีความหมกหมุ่นฝังใจ
อาศัยความหมกหมุ่นฝังใจ จึงมีการยึดถือครอบครอง อาศัยการยึดถือครอบครอง จึงมีความตระหนี่
อาศัยความตระหนี่ จึงมีความหวงกั้น อาศัยความหวงกั้น จึงมีการถือไม้ ถือมีด ทะเลาะ แก่งแย่ง วิวาท


ประเมินมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า
กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 คติพจน์ประจำวิทยาลัย
 เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม
 ปรัชญาประจำวิทยาลัย
 นัตถิ ปัญญา สมา อาภา
 คติพจน์ประจำแผนก
 ศีลธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์สังคม
 การเปิดการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เปิดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
และแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผล หลักคือ counter ขึ้นสู่หลักหนึ่งแสนแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และเมนูเดิมเริ่มมีความสับสน อันเนื่องมาจากช่วงแรกๆ ก็จัดไว้ดีแล้ว แต่พอผ่านไป ผ่านไป มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นก็สร้างหัวข้อเพิ่มตาม ทำให้ดูไม่ค่อยดี จึงได้จัดทำเมนูขึ้นมาใหม่ จัดให้เป็นหมวดหมู่ แบ่งเอาไว้ ซ้าย-ขวา ก็ปรับไปก่อนยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรครับ หากมีอะไรก็ติชมไปได้ที่ Web Board ในหลักที่ ๗ นานาสาระ สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่ครับ
ระบบข่าวใหม่ ได้พัฒนาเป็นฐานข้อมูลข่าว เพื่อให้สมาชิกในแผนกวิชา ใครไปทำอะไรที่ไหนก็ช่วยกันป้อนผ่าน Browser เข้ามา ก็ทดลองใช้งานไปก่อน แล้วค่อยๆ ปรับไป
ในส่วนการพัฒนาหน้า Web page ด้วย asp ปัจจุบันมีดังนี้
webboard, รายงานข่าว, โพล, ตัวนับ, สมุดเยี่ยม, แบบทดสอบ online, ห้องสนทนา, การลงทะเบียนศิษย์เก่า และการรายงานผลการเลือกตั้ง สว.
พัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ปรับครั้งล่าสุดเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๔๒ น.


แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วท.สุโขทัย
รณรงค์ การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
และการเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกคุณภาพการศึกษา


ปิดทันที